Are you of legal drinking age?

Yes. Let's go!

Privacy Policy

1. Waarom deze Privacy Policy?

Deze Privacy Policy heeft tot doel u te informeren over de verwerkingen van persoonsgegevens die door North Antwerp Brewery, Paulusstraat 26, 2930 Brasschaat (België), KBO0462.864.402 (hierna “NAB” of “wij” en “ons”) uitgevoerd worden.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is North Antwerp Brewery. U kan ons contacteren via de volgende contactgegevens:

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die NAB (mogelijks) verwerkt, gegroepeerd volgens de interactie die u met ons kan hebben:

Klant

 • Identificatiegegevens zoals o.a. voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
 • Beroep, betrekking, opleiding
 • Financiële bijzonderheden zoals o.a. bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u ons verstrekt via o.a. correspondentie, e-mail, telefonisch, of wanneer u ons uw visitekaartje geeft.

Derden, adviseurs

 • Identificatiegegevens zoals o.a. voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
 • Beroep en betrekking
 • Financiële bijzonderheden zoals o.a. bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u ons verstrekt via o.a. correspondentie, e-mail, telefonisch, of wanneer u ons uw visitekaartje geeft.

Leverancier

 • Identificatiegegevens zoals o.a. voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
 • Beroep en betrekking
 • Financiële bijzonderheden zoals o.a. bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u ons verstrekt via o.a. correspondentie, e-mail, telefonisch, of wanneer u ons uw visitekaartje geeft.

Werknemer – sollicitant

 • Identificatiegegevens zoals o.a. voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
 • Beroep, betrekking, opleiding
 • Financiële bijzonderheden zoals o.a. bankrekeningnummer
 • Persoonlijke gegevens: samenstelling gezin, burgerlijke staat
 • Overige persoonsgegevens die u ons verstrekt via o.a. correspondentie, e-mail, telefonisch, of wanneer u ons uw visitekaartje geeft.

4. Bijzondere/gevoelige gegevens

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens tijdens onze dienstverlening.

Het is niet de intentie van NAB om via haar website gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij deze laatsten toestemming hebben van ouders of voogd. Het is echter onmogelijk voor NAB om te controleren of een websitebezoeker jonger is dan 16 jaar.

Als u meent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, dan verwijderen we deze informatie onmiddellijk op uw eerste verzoek.

5. Doel en basis van de verwerking

NAB verwerkt uw persoonsgegevens voor de hierna vermelde doelen gegroepeerd volgens hun wettelijke basis.

A. Uitvoering van een overeenkomst inclusief de fase voorafgaand de overeenkomst

 • Levering en facturatie van onze diensten of producten;
 • Contact via telefoon of e-mail in het kader van onze dienstverlening
 • Informatie over wijzigingen van onze diensten;
 • Klantenadministratie;
 • Afhandelen van uw betaling.

B. Behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van derden

 • Fraudepreventie en bescherming tegen overtredingen;
 • IT-beheer, infrastructuurbeheer en IT-beveiliging.

C. Wettelijke en reglementaire verplichtingen

 • Het antwoorden op een officieel verzoek van hiertoe gemachtigde publieke of gerechtelijke instanties;
 • Het vervullen van onze (fiscale) verplichtingen.

D. Toestemming van de betrokkene

 • Het verzamelen van uw gegevens omtrent uw beroep en/of opleidingsniveau om uw applicatie voor een openstaande vacature te verwerken;
 • Het verzamelen van uw persoonlijke gegevens om uw aanwezigheid op events te kunnen registreren;
 • Direct marketing zoals o.a. een nieuwsbrief;

6. Doelen die niet voorzien zijn in deze Privacy Policy

Wanneer wij zouden willen overgaan tot een verwerking van persoonsgegevens voor een doel dat niet in deze Privacy Policy is vermeld, zullen wij u voorafgaand contacteren om u daarvan op de hoogte te stellen, inclusief het doel en de wettelijke basis van die nieuwe verwerking. In geval hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming vereist is, wordt deze eerst gevraagd alvorens tot verwerking over te gaan.

7. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden door NAB enkel bewaard en verwerkt voor zolang dit noodzakelijk is volgens de doeleinden van de verwerking.

8. Beveiliging

Wij maken gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.

Deze technologieën en maatregelen worden op geregelde tijdstippen gecontroleerd en, indien nodig, bijgesteld. In het geval er zich toch een datalek zou voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, wordt u persoonlijk verwittigd binnen de door de wet bepaalde wijze en termijn.

NAB kan niet aansprakelijk worden geacht voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk om te allen tijde de veiligheidsvoorschriften te respecteren, onder meer door elke niet geautoriseerde toegang tot uw login en code te voorkomen.

9. Vertrouwelijkheid en delen met derden

Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. NAB verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van haar wettelijke verplichtingen, gerechtvaardigd belang of de overeenkomst met u.

NAB maakt gebruik van diensten van derden. Hierdoor hebben deze partijen toegang tot haar website, server of verzamelde persoonsgegevens.

Wanneer wij persoonsgegevens daadwerkelijk delen met externe partijen wordt met hen een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin steeds voldoende (technische) maatregelen moeten worden opgenomen zodat de beveiliging van uw gegevens zo goed als mogelijk gegarandeerd is.

10. Websites van derden

De Website kan links bevatten naar andere websites die niet door ons gehost en beheerd worden. Ingeval u deze websites bezoekt, dient u zorgvuldig hun Privacy Policy en/of Cookie Policy te lezen. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor hun beleid en handelen.

11. Geen profiling of automatische besluitvorming

NAB verwerkt geen persoonsgegevens met het oog op geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profiling.

12. Uw rechten

Overeenkomstig de huidige regelgeving heeft u als betrokkene onderstaande rechten:

Recht op toegang/inzage

U heeft het recht om kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij daarvan maken inclusief een kopie daarvan op te vragen.

Recht op verbetering

U heeft het recht om verbetering van uw gegevens te vragen indien deze niet correct zouden zijn.

Recht op verwijdering

U kan vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen van zodra er geen rechtmatige grondslag meer is om deze gegevens te verwerken.

Recht op beperking

Indien u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens, heeft u het recht ons te verzoeken deze verwerking te beperken.

Recht op vrije overdraagbaarheid

U heeft het recht om een kopie te verkrijgen van uw persoonsgegevens echt om de persoonsgegevens die door ons verwerkt worden, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of ons te vragen om deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te bezorgen.

Recht op intrekking van uw toestemming

U heeft het recht om de toestemming die u ons heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, steeds in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang of die van een derde.

Recht van verzet

U heeft het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze gerechtvaardigde belangen, maar er sprake is van redenen die specifiek verband houden met uw situatie en persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing (in dit laatste geval hoeft u geen redenen op te geven). Dergelijk verzet is evenwel niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Om een of meer van uw bovenstaande rechten uit te oefenen richt u een verzoek tot NAB met duidelijke vermelding van welk(e) recht(en) u gebruik wenst te maken, alsook een kopie van uw identiteitskaart om u te kunnen identificeren:

Elk verzoek wordt kosteloos behandeld, tenzij de verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name wegens hun repetitieve karakter. In geval verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig blijken te zijn, zal ofwel een redelijke vergoeding worden aangerekend, ofwel zal geweigerd worden aan het verzoek gevolg te geven.

U heeft bovendien steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 • Gegevensbeschermingsautoriteit
 • commission@privacycommission.be
 • +32 22 74 48 00
 • Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

13. Cookies

Wij gebruiken cookies om uw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van onze website beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. U vindt onze Cookie Policy terug op onze website. Onze Cookie Policy maakt integraal deel uit van de huidige Privacy Policy.

14. Wijzigingen

NAB behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy ten allen tijde te wijzigen. De meest recente versie wordt steeds op onze website geplaatst. Het is aangeraden om onze Privacy Policy regelmatig te raadplegen via onze website.


1. Why this Privacy Policy?

This Privacy Policy’s purpose is to inform you about the processing of personal data by North Antwerp Brewery, Paulusstraat 26, 2930 Brasschaat (Belgium), Crossroads Bank for Enterprises 0462.864.402 (hereinafter “NAB” of “we” en “us”).

2. Who is responsible for the processing?

The processor of your personal data is NAB. You can contact us via the following contact details:

3. What data is being processed?

Below you will find an overview of the personal data that NAB (possibly) processes, grouped according to the interaction you may have with us:

Customer

 • Identification data such as name, adress, telephone number, e-mailadres
 • Profession
 • Financial data such as a bank account no.
 • Other personal information that you provide to us through, among other things, correspondence, e-mail, telephone, or when you give us your business card

Third parties, advisors

 • Identification data such as name, adress, telephone number, e-mailadres
 • Profession
 • Financial data such as a bank account no.
 • Other personal information that you provide to us through, among other things, correspondence, e-mail, telephone, or when you give us your business card

Leverancier

 • Identification data such as name, adress, telephone number, e-mailadres
 • Profession
 • Financial data such as a bank account no.
 • Other personal information that you provide to us through, among other things, correspondence, e-mail, telephone, or when you give us your business card

Employee, job applicant

 • Personal information: family composition, marital status
 • Identification data such as name, adress, telephone number, e-mailadres
 • Profession
 • Financial data such as a bank account no.
 • Other personal information that you provide to us through, among other things, correspondence, e-mail, telephone, or when you give us your business card

4. Special and/or sensitive data

We do not process any special and/or sensitive personal data during our services.

It is not NAB’s intention to collect data via its website about website visitors under the age of 16 unless they have parental or guardian permission. However, it is impossible for NAB to check whether a website visitor is under 16 years of age.

If you believe that we have collected personal information about a minor without permission, we will delete this information immediately upon your first request.

5. Purpose of the processing

NAB processes your personal data for the purposes listed below grouped according to their legal basis.

A. Execution of an agreement including the phase prior to the agreement

 • Delivery and invoicing of our services;
 • Contact by telephone or e-mail within the framework of our services
 • Information about changes to our services;
 • Customer administration;
 • Handling your payment.

B. Safeguarding our legitimate interests or those of third parties

 • Fraud prevention and protection against violations;
 • IT management, infrastructure management and IT security.

C. Legal and regulatory obligations

 • Responding to an official request from public or judicial authorities authorized for this purpose;
 • Fulfilling our (fiscal) obligations.

D. Consent of the person concerned

 • The collection of your data regarding your profession and/or educational level in order to process your application for an open vacancy;
 • The collection of your personal data in order to register your attendance at events;
 • Direct marketing such as a newsletter;

6. Purposes not foreseen in this Privacy Policy

If we would like to process personal data for a purpose that is not stated in this Privacy Policy, we will contact you in advance to inform you of this, including the purpose and legal basis of this new processing. If your explicit consent is required for this, it will be requested before we proceed with the processing.

7. Store period

Your personal data will only be stored and processed by NAB for as long as this is necessary according to the purposes of the processing.

8. Security

We use a variety of security technologies and measures to appropriately protect your information from unauthorized access, use, loss or disclosure.

These technologies and measures are regularly reviewed and, if necessary, updated. In the event that a data breach does occur involving your data, you will be notified personally within the manner and time limit specified by law.

NAB cannot be held liable for any direct or indirect damage resulting from the incorrect or unlawful use of personal data by a third party. You are responsible for respecting the security regulations at all times, including by preventing any unauthorized access to your login and code.

9. Confidentiality and sharing with third parties

All personal data will be kept strictly confidential. NAB does not sell your data to third parties and only provides it to third parties if this is necessary for the execution of its legal obligations, legitimate interest or the agreement with you.

NAB makes use of the services of third parties. As a result, these parties have access to its website, server or collected personal data.

When we actually share personal data with external parties, a processing agreement is concluded with them in which sufficient (technical) measures must always be included so that the security of your data is guaranteed to the best of our ability.

10. Websites of third parties

The Website may contain links to other websites not hosted and operated by us. Should you visit these websites, please read their Privacy Policy and/or Cookie Policy carefully. We cannot be held liable for their policies and actions.

11. No profiling of automated processing

NAB does not process personal data for the purpose of automated individual decision-making, including profiling.

12. Your rights

In accordance with current regulations, you have the following rights as a person involved:

Right of access

You have the right to take note of your personal data and the use we make thereof, including requesting a copy.

Right to rectification

You have the right to ask for your data to be corrected if it is incorrect.

Right to erasure

You may ask to delete your personal data as soon as there is no longer a legitimate basis for processing these data.
Right to restriction

If you have given us permission to process certain personal data, you have the right to request us to limit this processing.

Right to data portability

You have the right to obtain a copy of your personal data truly in order to obtain the personal data processed by us in a structured, common and machine-readable form and/or to ask us to provide them to another processing manager.

Right to retract permission

You have the right to revoke the permission you have given us to process your personal data at any time. The withdrawal of your consent does not affect the processing necessary to protect our legitimate interest or that of a third party.

Right to object

You have the right to object to the processing of your personal data that is necessary for our legitimate interests, but there are reasons specifically related to your situation and personal data for direct marketing purposes (in the latter case, you do not have to give reasons). However, such opposition is not possible if the processing of your personal data is necessary for the execution of an agreement.

To exercise one or more of the above rights, please send a request to NAB clearly stating which right(s) you wish to exercise, as well as a copy of your identity card to identify you:

All requests shall be processed free of charge, unless they are manifestly unfounded or excessive, in particular because of their repetitive nature. In the event that requests prove to be manifestly unfounded or excessive, either a reasonable fee will be charged or the request will be refused.

In addition, you always have the right to lodge a complaint with the data protection authority:

 • Belgian Data Protection Authority
 • commission@privacycommission.be
 • +32 22 74 48 00
 • Drukpersstraat 35, 1000 Brussels (Belgium)

13. Cookies

We use cookies to make your browsing experience easier and more enjoyable and to better tailor the content of our website to your needs and preferences. You can find our Cookie Policy on our website. Our Cookie Policy is an integral part of the current Privacy Policy.

14. Changes

NAB reserves the right to change this Privacy Policy at any time. The most recent version will always be posted on our website. It is recommended to consult our Privacy Policy regularly via our website.