Are you of legal drinking age?

Yes. Let's go!

Cookie Policy

1. Waarom deze Cookie Policy?

Dit is de Cookie Policy van North Antwerp Brewery, Paulusstraat 26, 2930 Brasschaat (België), KBO0462.864.402 (hierna “NAB” of “wij” en “ons”) uitgevoerd worden.

Deze Cookie Policy beschrijft welke cookies worden gebruikt op northantwerpbrewery.com (hierna: de Website) het doel en nut daarvan en de rechten die u daaromtrent heeft. Deze Cookie Policy maakt deel uit van de Privacy Policy van NAB.

2. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek van een website opgeslagen kunnen worden op uw computer of op andere apparaten met internettoegang zoals een tablet of smartphone. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen (bijvoorbeeld uw taalvoorkeur) die bij een later bezoek kan herkend worden door de website. Wanneer u de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website uw browser.

De Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie bevat enkele bepalingen rond cookies en het gebruik ervan op websites. Deze Belgische wet is een omzetting van de Europese e-Privacyrichtlijn, wat betekent dat de cookiewetgeving verschillend kan toegepast worden in andere Europese lidstaten. NAB is gevestigd in België en volgt bijgevolg de Belgische wetgeving inzake cookies.

3. Welke cookies worden gebruikt?

NAB gebruikt de volgende cookies op de Website:

cookieConsent

 • Type: functioneel
 • Duur: 1 jaar
 • Oorsprong: First-party
 • Functie: Deze cookie registreert of u akkoord gaat met het gebruik van cookies op onze website of niet. Indien u akkoord gaat plaatst de website de cookies die hierna worden opgesomd.

_ga

 • Type: Analytisch
 • Duur: 2 jaar
 • Oorsprong: Third-party
 • Functie: Wordt gebruikt door Google Analytics om een algemeen beeld te vormen van het aantal paginabezoeken, unieke bezoekers, sessies en campagne data. Er wordt gebruik gemaakt van een random gegenereerde ID.

_gid

 • Type: Analytisch
 • Duur: 24 uur
 • Oorsprong: Third-party
 • Functie: Wordt gebruikt door Google Analytics om het aantal paginabezoeken bij te houden door bezoekers te identificeren die terugkomen binnen de eerste 24h na hun bezoek.

_gat_gtag_ID

 • Type: Analytisch
 • Duur:2 jaar
 • Oorsprong: Third-party
 • Functie: Wordt gebruikt door Google Analytics om een algemeen beeld te vormen van het aantal paginabezoeken, unieke bezoekers, sessies en campagne data.

4. Voor welke doeleinden worden deze cookies gebruikt?

Cookies helpen NAB om je bezoek aan de Website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, je toestemming voor het plaatsen van cookies etc.), om je meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen en om de website te verbeteren. De hiervoor vermelde cookies worden louter gebruikt voor analyse van de websitebezoekers.

Als je de website van NAB wil consulteren, is het aan te raden dat je cookies ingeschakeld hebt. Als je dit liever niet wenst, ben je vrij om de cookies uit te schakelen.

5. Hoe kan ik mijn cookies beheren?

Allereerst kan je zelf op de Website er voor kiezen om al dan niet akkoord te gaan met het gebruik van cookies. Indien u op ‘akkoord’ klikt, zal de website alle cookies plaatsen. Indien u op ‘weigeren’ klikt zullen er geen analytische cookies worden geplaatst. Enkel de functionele ‘Cookieconsent_status’ cookie zal dan worden opgeslagen om uw keuze te bewaren.

Je kan er ook zelf voor kiezen om je cookies al dan niet in te schakelen door de instellingen van je browser aan te passen. Om de instellingen van je cookies aan te passen kan je de volgende handelingen uitvoeren:

Microsoft Internet Explorer

 • In Internet Explorer, klik op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’.
 • Op het tabblad ‘Privacy’, verplaats de instellingen- schuifknop naar ‘laag’ of ‘accepteer alle cookies’ (instelling boven ‘medium’ schakelt cookies uit).
 • Klik op ‘OK’.

Microsoft Edge

 • In Internet Explorer, klik op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’.
 • Op het tabblad ‘Privacy & beveiliging’ kan u kiezen: ‘Geen cookies blokkeren, ‘Cookies van derden blokkeren’ of ‘Alle cookies blokkeren’.

Mozilla Firefox

 • Klik op ‘Firefox’ in de linkerbovenhoek van je browser en klik vervolgens op ‘Opties’.
 • Op het tabblad ‘Privacy’ , zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.
 • Klik op ‘OK’.

Google Chrome

 • Klik op ‘Extra’ bovenaan in uw browservenster en kies ‘Opties’.
 • Klik op de ‘Under the Hood’ tab, zoek het gedeelte ‘Privacy’ en selecteer de knop ‘Content settings’.
 • Selecteer nu ‘Allow local data to be set’.

Safari

 • Klik op het pictogram ‘Cog’ bovenaan in uw browservenster en selecteer de ‘Voorkeur’ optie.
 • Klik op ‘Beveiliging’, vink dan de optie die zegt: ‘Blokkeer cookies van derden en reclame cookies’ aan.
 • Click ‘Save’.

Opera

 • Ga naar ‘Instellingen’.
 • Klik op ‘Privacy en beveiliging’, ‘Site instellingen’ en ‘Cookies en websitegegevens’.
 • Vink de optie uit: ‘Sites toestaan cookiegegevens op te slaan en te lezen (aanbevolen)’.

6. Link naar andere websites en sociale media

De Website kan links bevatten naar andere websites die niet door ons gehost en beheerd worden. Ingeval u deze websites bezoekt, dient u zorgvuldig hun Privacy Policy en/of Cookie Policy te lezen. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor hun beleid en handelen.

7. Vragen en klachten

Wanneer u vragen of klachten heeft kan u deze aan ons overmaken via de volgende contactgegevens:

8. Wijzigingen

NAB behoudt zich het recht voor om deze Cookie Policy ten allen tijde te wijzigen. De meest recente versie wordt steeds op de Website geplaatst. Het is aangeraden om onze Cookie Policy regelmatig te raadplegen via onze website.


1. Why this Cookie Policy?

This is the Cookie Policy of North Antwerp Brewery, Paulusstraat 26, 2930 Brasschaat (Belgium), Crossroad bank of companies 0462.864.402 (hierna “NAB” of “wij” en “ons”) uitgevoerd worden.

This Cookie Policy describes which cookies are used on northantwerpbrewery.com (hereinafter: the Website) the purpose and usefulness thereof and the rights you have in this respect. This Cookie Policy is part of the Privacy Policy of NAB.

2. What are cookies?

Cookies are small text files that can be stored on your computer or other Internet-enabled devices such as a tablet or smartphone when you visit a website. These text files store information (e.g. your language preference) that can be recognized by the website during a later visit. When you revisit the website at a later time, this cookie is sent to the website again. In this way, the website recognises your browser.

The Belgian Electronic Communications Act contains certain provisions regarding cookies and their use on websites. This Belgian law is a transposition of the European e-Privacy Directive, which means that the cookie legislation can be applied differently in other European Member States. NAB is based in Belgium and therefore follows the Belgian legislation on cookies.

3. What cookies are used?

NAB uses the following cookies on its website:

cookieConsent

 • Type: Functional
 • Duration: 1 year
 • Origin: First-party
 • Function: This cookie saves whether or not you agree to the use of cookies on our website. If you agree, the website will place the cookies listed below.

_ga

 • Type: Analytical
 • Duration: 2 years
 • Origin: Third-party
 • Function: Used by Google Analytics to provide an overall view of page views, unique visitors, sessions and campaign data. A randomly generated ID is used.

_gid

 • Type: Analytical
 • Duration: 24 hours
 • Origin: Third-party
 • Function: Used by Google Analytics to track the number of page visits by identifying visitors who return within the first 24h after their visit.

_gat_gtag_ID

 • Type: Analytical
 • Duration: 2 years
 • Origin: Third-party
 • Function: Used by Google Analytics to provide an overall view of page views, unique visitors, sessions and campaign data.

4. For what purposes are these cookies used?

Cookies help NAB to optimize your visit to the Website, to remember technical choices (e.g. choice of language, newsletter, your permission to place cookies, etc.), to show you more relevant services and offers and to improve the Website. The above mentioned cookies are only used for analysis of the website visitors.

If you want to consult the Website, it is recommended that you have cookies enabled. If you prefer not to, you are free to disable cookies.

5. How can I manage my cookies?

First of all, on the Website you can choose whether or not to agree to the use of cookies. If you click ‘agree’, the Website will place all cookies. If you click ‘reject’, no analytical cookies will be placed. Only the functional ‘Cookieconsent_status’ cookie will then be stored to save your choice.

You can also choose whether or not to enable your cookies by adjusting the settings of your browser. To adjust the settings of your cookies, you can perform the following actions:

Microsoft Internet Explorer

 • In Internet Explorer, click on ‘Internet options’ in the ‘Tools’ menu.
 • On the ‘Privacy’ tab, move the settings slider to ‘low’ or ‘accept all cookies’ (setting above ‘medium’ disables cookies).
 • Click ‘OK’.

Microsoft Edge

 • In Internet Explorer, click on ‘Internet options’ in the ‘Tools’ menu.
 • On the ‘Privacy & Security’ tab, choose ‘Do not block cookies, block third-party cookies’ or ‘Block all cookies’.

Mozilla Firefox

 • Click on ‘Firefox’ in the top left corner of your browser and then click on ‘Options’.
 • On the ‘Privacy’ tab, make sure that the ‘Let websites know I don’t want to be followed’ is not ticked.
 • Click on ‘OK’.

Google Chrome

 • Click on ‘Tools’ at the top of your browser window and choose ‘Options’.
 • Click on the ‘Under the Hood’ tab, locate the ‘Privacy’ section and select the ‘Content settings’ button.
 • Now select ‘Allow local data to be set’.

Safari

 • Click on the ‘Cog’ icon at the top of your browser window and select the ‘Preferred’ option.
 • Click on ‘Security’, then check the option that says ‘Block third-party cookies and advertising cookies’.
 • Click ‘Save’.

Opera

 • Go to ‘Settings’.
 • Click on ‘Privacy and security’, ‘Site settings’ and ‘Cookies and website data’.
 • Uncheck the option: Allow sites to store and read cookie data (recommended).

6. Links to other websites and social media

The Website may contain links to other websites not hosted and operated by us. Should you visit these websites, please read their Privacy Policy and/or Cookie Policy carefully. We cannot be held liable for their policies and actions.

7. Questions and complaints

If you have any questions or complaints, please send them to us using the following contact details:

8. Changes

NAB reserves the right to change this Cookie Policy at any time. The most recent version will always be posted on the Website. It is recommended to consult our Cookie Policy regularly via our website.